Външни захранвания на сгради и съоръжения

Външни захранвания на сгради и съоръжения

Изготвяме технически и работни инвестиционни проекти за външни захранвания на сгради и съоръжения, площадкови силови и слаботокови кабелни мрежи като част от тях са:

  • Ел. схеми към ПУП;
  • Трансформаторни подстанции 20/0,4;
  • Кабелни линии и въздушни електропроводи 20;
  • Площадкови и кабелни линии 0,4;
  • Улично и районно осветление;
  • Електрозахранване на басейни.