№95 с.Равда, община Несебър

“Жилищна сграда в ПИ 61056.502.452, по плана на с.Равда, община Несебър”