№23 БКЗРУ до ВС „Камено”

”Фотоволтаична електроцентрала с мощност 2729,76 kWp, БКЗРУ 20 kV, разделяне два броя БКТП 2х800 kVА на четири броя БКТП 1х800 kVА-1бр, 1x630kVA-3бр и площадков кабел 20 kV от нова БКЗРУ 20 kV до нови четири броя БКТП и от нова БКЗРУ до ВС „Камено” в ПИ 033145, местност „Сепетлика”, землище на гр. Камено, общ. Камено- Фотоволтаична РV електроцентрала с мощност 2729,76 kWp - преработка по време на строителство”