№22 местност „Сепетлика”

”Фотоволтаична електроцентрала с мощност 2845,42 kWp, БКЗРУ 20 kV, разделяне два броя БКТП 2х800 kVА на четири броя БКТП 1х800 kVА-2бр, 1x630kVA-2бр и площадков кабел 20 kV от нова БКЗРУ 20 kV до нови четири броя БКТП и от нова БКЗРУ до ВС „Камено” в ПИ 033138, местност „Сепетлика”, землище на гр. Камено, общ. Камено- Фотоволтаична РV електроцентрала с мощност 2845,42 kWp - преработка по време на строителство”