№146 „Жилищна сграда“

„Жилищна сграда“ в УПИ II-7074, 7075, ПИ 11538.502.199, кв.26 по плана на гр.Свети Влас-Юг, за административен адрес „Малката воденица“