№132 к-с “Лазур“, гр.Бургас

„Сграда със смесено предназначение“ в УПИ I, кв.12, по плана на к-с “Лазур“, гр.Бургас Подобекти: I-ви, II-ри и III-ти етап