Референция от ОУ „Любен Каравелов“ - гр.Бургас

ОУ „Любен Каравелов“ - гр.Бургас, издава настоящата референция за изготвяне на техничеки инвестиционен проект, част Електрическа– осветителна инсталация на спортни площадки, районно осветление, тръбно-канална мрежа и видеонаблюдение за обект: Обновяване на прилежащи двор и ограда на ОУ "Любен Каравелов", в ПИ с идент. 07079.616.97, по КК на гр. Бургас - УПИ I, кв. 9Б по плана на к-с. "Възраждане", гр.Бургас