РЕФЕРЕНЦИЯ от ОУ "Антон Страшимиров"

Училище ОУ „Антон Страшимиров“ с адрес гр.Бургас, ж.к.“Славейков “ до бл.28 , ЕИК:000048041 издава настоящата референция на фирма „ЕЛМЕКС ГРУП“ ООД - гр.Бургас, ЕИК: 147100948 в уверение на това, че същата е изготвила технически инвестиционни проекти за цялостното проектиране за обект: „Благоустрояване на спортни площадки и изграждане на ограда на ОУ "Антон Страшимиров", в УПИ II-145, 148, кв.29 по плана на ж.к. "Славейков", гр.Бургас"