Референции

 

 

 

„СЛЕ ГРУП“ ЕООД издава референция в уверение на това, че фирма „ЕЛМЕКС ГРУП“ ООД - гр.Бургас е изготвила технически инвестиционни проекти, част Електрическа – силови, осветителни и слаботокови инсталации за обект: “Апартаментен хотел с обекти за обществено обслужване в УПИ I - 113, кв.3 (ПИ 51500.510.113), по плана на гр.Несебър, м.“Акротиря“ - етапи 1, 2 и 3

От „СЪНИ ДЕЙ 2006“ ЕООД - Настоящата референция се издава в уверение на това, че фирма „ЕЛМЕКС ГРУП“ ООД - гр.Бургас е изготвила технически инвестиционни проекти, част ”Външни ел. инсталации – 3 броя БКТП, Кабели 20 kV, Площадкови мрежи 1 kV ”, за обект: Жилищен комплекс „Съни дей 6”, ПИ 73571.49.201, м.Камарата, землище на с.Тънково, общ.Несебър.

Настоящата референция се издава на фирма „ЕЛМЕКС ГРУП“ ООД - гр.Бургас в уверение на това, че същата e изготвила технически инвестиционни проекти - „БКТП 1х1250kVA, Кабели 20kV и кабелна мрежа НН за обект: Комплекс жилищни групи за сезонно обитаване - комплекс “Арена”, ПИ 11538.502.228 по КК на гр.Св.Влас, общ.Несебър / УПИ I-общ., кв.49 по ПРЗ на гр.Св.Влас-юг/

Настоящата референция се издава от „ЗАБЕРНОВО СОЛАР ЕНЕРДЖИ “ ЕООД на фирма „ЕЛМЕКС ГРУП“ ООД - гр.Бургас в уверение на това, че същата извършва в срок, с високо качество, отговорност и собствена иниацитива възложените от нас инвестиционни проекти за БКТП и Кабел 20kV за захранване на ФВЦ, в ПИ 000326, м.“Юртет“, землище на с.Заберново, общ.Малко Търново“

Настоящата референция се издава от „Христов стил“ ЕООД на фирма „ЕЛМЕКС ГРУП“ ООД - гр.Бургас в уверение на това, че същата извършва в срок, с високо качество, отговорност и собствена иниацитива възложените от нас инвестиционни проекти за БКТП и Кабел 20kV за захранване на ФВЦ, в ПИ 000312, м.“Юртет“, землище на с.Заберново, общ.Малко Търново“

Г56 ДИВЕЛЪПМЪНТС“ ООД издава настоящата референция на фирма „ЕЛМЕКС ГРУП“ ООД - гр.Бургас в уверение на това, че същата е изготвила работни инвестиционни проекти, част ”Външни ел. инсталации – БКТП, Кабели 20 kV, Площадкови мрежи 1 kV и районно осветление”, за обект: Комплекс „Old Nessebar Hils” в КК „Слънчев Бряг“ - Етап 1.

Настоящата референция се издава от „БСА“ ООД на „ЕЛМЕКС ГРУП“ ООД - гр.Бургас. С настоящата референция изразяваме нашата удовлетвореност от съвместната ни работа с екипа на „ЕЛМЕКС ГРУП“ ООД.

 „МЕРКУРИЙ-99“ ООД издава настоящата референция на „ЕЛМЕКС ГРУП“ ООД в уверение на това, че фирмата е изработила технически проекти на БКТП, Кабели 20 kV, Кабели 1 kV за обект: „Апертаментен хотел“ в ПИ 51500.505.163 на к.к Слънчев Бряг – изток, общ.Несебър.

Настоящата референция е издадена от „ЕВН България Електроразпределение“ АД за изпработване на инвестиционни проекти за трансформаторни подстанции 20/0,4 kV, въздушни и кабелни електропроводи 20 и 0,4 kV, ремонт на въздушна мрежа НН и изнасяне на търговско мерене на границата на собственост, възлагани по рамков договор.