Референции Община Поморие

Община Поморие с адрес гр.Поморие, ул.“Солна“5 , ЕИК:000057179 издава настоящата референция на фирма „ЕЛМЕКС ГРУП“ ООД - гр.Бургас, ЕИК: 147100948 в уверение на това, че същата е изготвила технически инвестиционни проекти по договор за проектиране Д-88/05.06.2012 част Електрическа, на стойност 8160 лв.без ДДС за обект: „ГРАНД ПРИ“ - ПОМОРИЕ - мотополигон Порой в УПИ I 50, кв.34, с.Порой, общ.Поморие включващ следните подобекти: „Обслужваща сграда 1“, „Обслужваща сграда 2 с трибуна за 200 места“, „Външно ел.захранване – площадкови кабелни мрежи НН“, „Районно осветление“ и „Прожекторно осветление писта“.