Проектиране до разрешение за строеж

Основната дейност на „Елмекс груп“ ООД е изработване на инвестиционни проекти и проекти в областта на електроенергетиката.

Екипа ни е съставен от висококвалифицирани професионалисти.

Във фирмата работят на постоянен трудов договор електроинженери, с пълна и ограничена проектантска правоспособност, с богат опит в инвестиционното проектиране, в областта на електроенергетиката и строителството.

За осъществяване на своята дейност, фирмата разчита и на своите партньори - екип от опитни проектанти – архитекти, конструктори, геодезисти, и др., при изпълнение на проекти по всички части за окомплектоване на проектната документация съгласно договореностите и изискванията на възложителите.

Способни сме да поемем цялостното координиране при проектирането за успешното предаване в срок на нужната документация, както и осигуряване на строително разрешение за обекти с различно предназначение.

Фирма „Елмекс груп” ООД е застрахована в областта на проектирането, съгласно изискванията на ЗУТ и гарантира на своите клиенти сигурност в съвместната ни дейност.

Ние предлагаме оптимално решение за всеки конкретен случай, съобразно спецификата на обекта и индивидуалните желания и представи на клиента. Наш приоритет е да поддържаме делови контакти с водещи вносители и производители. Предимство е и възможността клиента да получи ориентация за ценовите параметри при избора на различни проектни решения. Предлагаме концепции, базирани на нови технологии и модерни решения, целящи осигуряване на максимален комфорт и рационална експлоатация.

Натрупаният до момента опит в проектирането ни позволява да извършваме качествено и в срок поетите ангажименти, в пълно съответствие с актуалните изисквания на българските и европейските норми и стандарти.